Voorwaarden

 

1.

De veiling wordt georganiseerd door de Vzw Jumping Mechelen, met maatschappelijke zetel te 2850 Peulis, Teintstraat 33a, met ondernemingsnummer BE 0445 643 536.

De veiling verloopt volgens de bepalingen en modaliteiten vooropgesteld in onderhavige veilingvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in de catalogus, en kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van Auction Mechelen (www.auction-mechelen.com)

 

Alle deelnemers worden beschouwd kennis te hebben genomen van deze veilingvoorwaarden. De deelname aan de veiling als koper of verkoper, impliceert dat het veilingreglement zonder voorbehoud werd aanvaard.

 

2. 

Voor de toepassing van huidig reglement dient onder “paard’ te worden verstaan: elk volwassen paard, veulen of embryo.

 

3.

De veiling vindt plaats onder de controle van een gerechtsdeurwaarder bijgestaan door een veilingmeester.

 

4.

De veiling verloopt per opbod. De veilingmeester bepaalt met welke schijven de biedingen dienen te worden verhoogd. Ieder paard dat op de veiling wordt voorgesteld zal aan de laatste en hoogste bieder worden toegewezen, tenzij het door de verkoper wordt teruggetrokken.

 

Biedingen en betalingen geschieden in Euro.

 

De prijs waaraan een paard wordt toegewezen, wordt met een forfaitair bedrag ten belope van 10 % verhoogd om de kosten van de veiling te dekken. Op deze veilingkosten dient door de koper steeds BTW te worden betaald (21%)

 

Indien de verkoper van het paard BTW-plichtig is zal de verkoopprijs met  21% BTW-bedrag verhoogd worden, en zulks onafgezien of de koper BTW-plichtig is of niet.

De catalogus vermeldt of de verkoper van het paard al dan niet BTW-plichtig is.

 

Indien de verkoper van het paard geen BTW-plichtige is, zijn op de verkoopprijs door de koper registratierechten  verschuldigd aan het wettelijk tarief van toepassing op het ogenblik van de veiling.

 

EU-kopers die beschikken over een geldig en controleerbaar BTW-nummer in hun  land van oorsprong binnen de EU, dienen op de verkoopprijs van het paard geen BTW te  betalen indien zij voor de afhaling aan de Veilingorganisatie een schriftelijke verklaring overmaken  waarin de overbrenging van het paard buiten België en binnen de EU wordt bevestigd, en tevens wordt bevestigd dat de koper in zijn lidstaat zijn intracommunautaire verwerving van goederen aan de BTW van zijn lidstaat zal onderwerpen.

 

Niet btw-plichtige EU-kopers en kopers van buiten de EU (internationale handel) dienen  bij verkoop door BTW-plichtige altijd voor afhaling de BTW te betalen aan de Veilingorganisatie.

 

In geval van export ( buiten EU)  rust op de koper en verkoper de verplichting binnen de door de wet voorziene termijnen de nodige documenten te verschaffen. Verkoper en koper dienen dit onderling te regelen,  zonder tussenkomst van het Veilingcomité.

 

De koper die meent aanspraak te kunnen maken op vrijstelling van de BTW  voor verkoop aan een niet in België gevestigde koper met vervoer van het verkochte paard naar een plaats buiten de EU, dient daartoe zelf tijdig de nodige formaliteiten te vervullen. De BTW  wordt  slechts terugbetaald na voorlegging van een geheel van overeenstemmende documenten waaruit ten genoegen van recht de echtheid van de uitvoer blijkt.

 

Biedingen zijn onvoorwaardelijk en niet-herroepbaar. Een door de verkoper geaccepteerd bod doet een bindende overeenkomst ontstaan, en brengt voor de koper de verplichting mee het afrekeningsbedrag (prijs + kosten + BTW/ registratierecht)  onmiddellijk te voldoen op de aangegeven rekening van de vzw Jumping Mechelen.

De betaling geschiedt per overschrijving. Er worden geen cheques aanvaard.

 

Ieder bieder wordt geacht voor zichzelf te kopen, en is aansprakelijk voor zijn bod.

 

Indien de hoogste bieder niet kan geïdentificeerd worden, of weigert zijn verplichtingen na te komen (rouwkoop), kan de veilingmeester in overleg met de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, hetzij het paard terug in de veiling brengen, of het toewijzen aan de tweede hoogste bieder. De rouwkoper zal aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt door zijn handelswijze.

 

5.    

Alle toegewezen loten worden vermeld in het proces-verbaal van de veiling opgesteld door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, met vermelding van de toewijzingsprijs. Dit proces-verbaal zal door de gerechtsdeurwaarder binnen de wettelijke termijn worden aangeboden aan de bevoegde ontvanger van Registratierechten.

 

6.    

Gedurende één dag vóór de datum van de veiling hebben de kandidaat-kopers, de gelegenheid om de paarden te bekijken (behoudens embryo’s), dit steeds na voorafgaand overleg met de organisatoren.

 

 

7.    

De kandidaat-kopers kunnen voor de veiling de beschikbare diergeneeskundige verslagen en/of röntgenfoto’s raadplegen bij de Veilingorganisatie.


De kandidaat-kopers hebben dan ook een perfecte kennis van de fysieke toestand van het paard op de dag van de verkoop. De paarden worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, gekend door de koper.

 

8.    

Gelet op hun aard kunnen noch de veulens (onder de 18 maanden) noch de embryo’s het voorwerp van een bruikbaar standaard diergeneeskundig onderzoek uitmaken. Hun verkoop vindt dan ook plaats op het risico van de koper en in de staat waarin ze zich bevinden.

 

9.    

De beschrijving van de paarden wordt ten indicatieve titel en ter goede trouw door de organisatoren in de catalogus weergegeven, en dit op basis van de informatie verstrekt door de verkoper.

 

Het voorafgaandelijk diergeneeskundig onderzoek laat de koper of de verkoper geenszins toe de verantwoordelijkheid van de organisatoren van de veiling in te roepen. De organisatoren van de veiling verlenen geen enkele waarborg inzake de gezondheidstoestand of afstammingsgegevens van de geveilde paarden, en wijzen dienaangaande iedere verantwoordelijkheid af.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor een paard niet op de veiling te brengen indien op de dag van de veiling, het paard niet in goede gezondheid, conditie of presentatie is.

 

10.    

De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade van welke aard ook aan de paarden toegebracht, of voor de schade die door deze aan derden gedurende het verloop van de veiling wordt veroorzaakt . Tijdens hun verblijf in de lokalen waarin het evenement plaats heeft, en hun aanhorigheden, blijven de paarden onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van hun eigenaar staan.  Iedere vordering van de verkopers of de kopers tegen de organisatie voor schade aan of veroorzaakt door de geveilde paarden, zal onontvankelijk zijn.

 

De verkopers blijven persoonlijk aansprakelijk voor hun paard en zullen dan ook deze aansprakelijkheid met een adequate verzekering dienen te dekken.

 

11.    

Vanaf de toewijzing, zijn de verkochte paarden onder de verantwoordelijkheid van de koper. De eigendomsoverdracht geschiedt evenwel pas na integrale betaling van koopprijs, kosten en toepasselijke taksen.

 

12.    

De verkochte of niet-verkochte paarden zullen de door de veiling ter beschikking gestelde plaatsen moeten verlaten ten laatste om 11 uur ‘s morgens op de tweede dag na de veiling. Bij gemis hieraan zullen de paarden op risico en voor rekening van de koper of verkoper, worden onderbracht in een stal naar keuze van de organisatie. Alle kosten zijn onmiddellijk invorderbaar op eenvoudige voorlegging van facturen of kostenstaten.

 

13.    

De organisatoren van de veiling zijn geen partij aan de verkoopovereenkomsten die na aanvaarding van het hoogste bod tot stand komt tussen verkoper en koper. De taak van de organisator is beperkt tot het organiseren van een ontmoeting tussen verkopers en kandidaat-kopers.

 

Elke klacht met betrekking tot eventuele koopvernietigende gebreken, gebrek aan overeenstemming of andere gebreken die tegenover de organisatoren van de veiling door de koper ingediend zou worden, zal als onontvankelijk beschouwd worden

 

14.    

De formaliteiten voor transport, verzekering en douanedocumenten dienen door de koper te worden geregeld..

 

15    

De instrumenterende gerechtsdeurwaarder en de organisatoren van de veiling, aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in verband met de betalingen.

 

16.    

De voor of tijdens de veiling geformuleerde bezwaren met betrekking tot de organisatie en het verloop van de veiling zullen door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder soeverein en definitief beslecht worden.

 

17.      

De persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de diensten door het Veilingcomité worden verzameld, worden geregistreerd en verwerkt door de Vzw Jumping Mechelen conform haar privacy policy vermeld op de website en met respect van de toepasselijke wetten en besluiten.

 

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om het goede verloop van de veiling, en het verstrekken van de daarmee gepaard gaande diensten te waarborgen.


18. 

De veiling wordt beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag inzake internationale Koop-verkoop.

 

Alle eventuele geschillen aangaande de geldigheid, interpretatie en uitvoering van de veilingvoorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen. De beoordeling geschiedt uitsluitend aan de hand van de Nederlandse tekst van de onderhavige voorwaarden. Eventuele publicaties in andere talen zijn louter informatief, en hebben geen rechtskracht.