AUCTION MECHELEN 2021 PART 2

Bekijk heel de veiling collectie

1.De veiling wordt georganiseerd door de Vzw Jumping Mechelen, met maatschappelijke zetel te 2850 Peulis, Teintstraat 33a, met ondernemingsnummer BE 0445 643 536.

De veiling verloopt volgens de bepalingen en modaliteiten vooropgesteld in onderhavige veilingvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Auction Mechelen (www.auction-mechelen.com)

Alle deelnemers worden beschouwd kennis te hebben genomen van deze veilingvoorwaarden. De deelname aan de veiling als koper of verkoper, impliceert dat het veilingreglement zonder enig voorbehoud werd aanvaard.

2. Voor de toepassing van huidig reglement dient onder “paard’ te worden verstaan: elk volwassen paard, veulen of embryo.

3.De veiling vindt plaats  via een online-bieding onder de controle van  het veilingcomité. Biedingen  zijn enkel mogelijk mits de kandidaat-koper zich voorafgaandelijk registreert  en via de website een gebruikersaccount  heeft aangemaakt. Daartoe dient de gebruiker  bepaalde persoonsgegevens te verschaffen ( naam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land), mobiele telefoon, e-mail adres) en aan te geven of hij optreedt als particulier  dan wel als ondernemer. In dit laatste geval dient tevens  het BTW-nummer te worden opgegeven.

De gebruiker garandeert de  juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens, en verbindt zich ertoe deze actueel te houden en aan te passen indien de gegevens zouden wijzigen. 

Na aanmaak van het gebruikersaccount, kiest de gebruiker een persoonlijk wachtwoord.

De gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen door de gebruiker niet aan derden worden overgedragen. De geregistreerde gebruiker is aansprakelijk  voor en gebonden door alle biedingen die via zijn gebruikersnaam   en wachtwoord zijn geplaatst.

Het veilingcomité behoudt zich  het recht voor om de  registratie van een gebruikersaccount te weigeren of dit account te beëindigen. 


4.De beschrijving van de paarden wordt ten indicatieve titel en ter goede trouw door de organisatoren in de online catalogus weergegeven, en dit op basis van de informatie verstrekt door de verkoper.

Het voorafgaandelijk diergeneeskundig onderzoek laat de koper of de verkoper geenszins toe de verantwoordelijkheid van de organisatoren van de veiling in te roepen. De organisatoren van de veiling verlenen geen enkele waarborg inzake de gezondheidstoestand of afstammingsgegevens van de geveilde paarden, en wijzen dienaangaande iedere verantwoordelijkheid af.

Websites of bronnen waarnaar eventueel op de website wordt verwezen, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaars of redacteurs van deze  websites.

Gebruikers kunnen op geen enkele manier  rechten op de webiste of  de inhoud  ervan laten gelden.  Geen enkele informatie  of inhoud van de website mag gebruikt, gekopieerd  of gepubliceerd worden, zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van het Veilingcomité.

 

5.De veiling verloopt per opbod. Het veilingcomité bepaalt met welke schijven de biedingen dienen te worden verhoogd. 

Ieder paard  dat aan de veiling deelneemt zal aan de laatste en hoogste bieder  worden toegewezen  op voorwaarde dat de door de verkoper vooropgestelde  minimumprijs werd bereikt.

Indien de minimumprijs niet wordt behaald kan er  voorlopig worden toegewezen,  en kan er tussen verkoper en de hoogste bieder nog een overeenkomst tot stand komen indien de bieder zijn prijs  verhoogt en deze nieuwe prijs door de verkoper wordt aanvaard.

In dat geval worden de veilingskosten berekend  op de  finaal overeengekomen prijs.

  Biedingen en betalingen geschieden in Euro.

Het veilingcomité behoudt zich het recht voor een bod van een  eventuele bieder te weigeren om gegronde en objectieve redenen, waaronder en zonder dat deze opsomming limitatief is,  aanwijzingen van  mogelijke insolvabiliteit van de bieder,  schending van de algemene voorwaarden  enz.

Biedingen zijn onvoorwaardelijk en niet-herroepbaar. Een door de verkoper geaccepteerd bod doet een bindende overeenkomst ontstaan, en brengt voor de koper de verplichting mee het afrekeningsbedrag (prijs + kosten + BTW/) onmiddellijk te voldoen op de aangegeven rekening van de vzw Jumping Mechelen.

De betaling geschiedt per overschrijving. Er worden geen cheques aanvaard.


 

6.Indien de hoogste bieder niet kan geïdentificeerd worden, of weigert zijn verplichtingen na te komen (rouwkoop), kan  het veilingcomité in overleg met de  verkoper , hetzij het paard terug in de veiling brengen, of het toewijzen aan de tweede hoogste bieder. De rouwkoper zal aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt door zijn handelswijze.


 

7.De prijs waaraan een paard wordt toegewezen, wordt met een forfaitair bedrag ten belope van 10 % verhoogd om de kosten van de veiling te dekken. Op deze veilingkosten dient door de koper steeds BTW te worden betaald (21%).

Indien de verkoper van het paard BTW-plichtig is zal de verkoopprijs met 21% BTW verhoogd worden, en zulks onafgezien of de koper BTW-plichtig is of niet.

De online catalogus vermeldt of de verkoper van het paard al dan niet BTW-plichtig is.

EU-kopers die beschikken over een geldig en controleerbaar BTW-nummer in hun  land van oorsprong binnen de EU, dienen op de verkoopprijs van het paard geen BTW te  betalen indien zij voor de afhaling aan de Veilingorganisatie een schriftelijke verklaring overmaken  waarin de overbrenging van het paard buiten België en binnen de EU wordt bevestigd, en tevens wordt bevestigd dat de koper in zijn lidstaat zijn intracommunautaire verwerving van goederen aan de BTW van zijn lidstaat zal onderwerpen.

Niet btw-plichtige EU-kopers en kopers van buiten de EU (internationale handel) dienen bij verkoop door een BTW-plichtige altijd voor afhaling de BTW te betalen aan de Veilingorganisatie.

In geval van export (buiten EU) rust op de koper en verkoper de verplichting om binnen de door de wet voorziene termijnen de nodige documenten te verschaffen. Verkoper en koper dienen dit onderling te regelen, zonder tussenkomst van het Veilingcomité.

De koper die meent aanspraak te kunnen maken op vrijstelling van de BTW  voor verkoop aan een niet in België gevestigde koper met vervoer van het verkochte paard naar een plaats buiten de EU, dient daartoe zelf tijdig de nodige formaliteiten te vervullen. De BTW  wordt slechts terugbetaald na voorlegging van een geheel van overeenstemmende documenten waaruit ten genoegen van recht de echtheid van de uitvoer blijkt.

 

8.Gelet op de beperkingen opgelegd door de maatregelen ter bestrijding van de  verspreiding van het Covid-19 virus, worden er geen  kijkdagen georganiseerd.

Door deel te nemen aan de veiling aanvaarden de bieders dat  de informatie die hen werd ter beschikking gesteld  door o.m. tekst- en beeldmateriaal verstrekt via de website,  hen voldoende heeft geïnformeerd om met kennis van zaken hun bod uit te brengen.


9.De kandidaat-kopers kunnen voor de veiling de beschikbare diergeneeskundige verslagen en/of röntgenfoto’s raadplegen bij de Veilingorganisatie.

De kandidaat-kopers hebben dan ook een perfecte kennis van de fysieke toestand van het paard op de dag van de verkoop. De paarden worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, gekend door de koper.

10.Gelet op hun aard kunnen noch de veulens (onder de 18 maanden) noch de embryo’s het voorwerp van een bruikbaar standaard diergeneeskundig onderzoek uitmaken. Hun verkoop vindt dan ook plaats op het risico van de koper en in de staat waarin ze zich bevinden.

 

11.De organisatoren van de veiling zijn geen partij aan de verkoopovereenkomsten die na aanvaarding van het hoogste bod tot stand komt tussen verkoper en koper. De taak van de organisator is beperkt tot het organiseren van een ontmoeting tussen verkopers en kandidaat-kopers.

Elke klacht met betrekking tot eventuele koopvernietigende gebreken, gebrek aan overeenstemming of andere gebreken die tegenover de organisatoren van de veiling door de koper ingediend zou worden, zal als onontvankelijk beschouwd worden

 

12.Enkel de  koper die  aantoont dat  hij is opgetreden als consument,  en die gekocht heeft van een onderneming of professionele  verkoper,  heeft de mogelijkheid om  binnen de 14 dagen na levering van het paard,  de koop te herroepen mits  hij binnen  die termijn  zijn beslissing  tot herroeping  op ondubbelzinnige  wijze, in een ondertekend document  op een duurzame drager,  aan de  verkoper ter kennis brengt. 

De  termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag  waarop de consument of een door hem aangeduide derde  fysiek bezit neemt van het verkochte paard

Bij koop door een partij die optreedt als ondernemer of tussen particulieren,  is er geen herroepingsrecht.

De kosten voor het leveren/ophalen  en het terugbrengen van het paard zijn altijd ten laste van de koper. 

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering die  het paard heeft ondergaan  en die het gevolg is van alle gebruik dat verder gaat dan nodig was voor de niet-conformiteit van  het verkochte paard vast  te stellen.

Vermits het veilingcomité enkel optreedt als dientsverlener/tussenpersoon, en geen partij is aan de koop/verkoopovereenkomst, blijft  de  aan de koper aangerekende bijdrage in de veilingkosten en de daarop verschuldigde BTW, verschuldigd, en kunnen deze niet van de veilingorganisatie worden teruggevorderd.

13. Vanaf de toewijzing, zijn de verkochte paarden onder de verantwoordelijkheid van de koper. De eigendomsoverdracht geschiedt evenwel pas na integrale betaling van koopprijs, kosten en toepasselijke taksen.

14.De formaliteiten voor transport, verzekering en douanedocumenten dienen door de koper te worden geregeld.

 

15.De organisatoren van de veiling, aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in verband met de betalingen.

 

16.De voor of tijdens de veiling geformuleerde bezwaren met betrekking tot de organisatie en het verloop van de veiling zullen door het Veilingcomité   soeverein en definitief beslecht worden.

 

17.Het veilingcomité is niet aansprakelijk  voor eventuele technische onvolkomenheden  aan de internetsite of -verbinding, waardoor er niet of niet tijdig kan   worden geboden. 

 

18.De persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de diensten door het Veilingcomité worden verzameld, worden geregistreerd en verwerkt door de Vzw Jumping Mechelen conform haar privacy policy vermeld op de website en met respect van de toepasselijke wetten en besluiten.

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om het goede verloop van de veiling, en het verstrekken van de daarmee gepaard gaande diensten te waarborgen.

 

19. De veiling wordt beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag inzake internationale Koop-verkoop.

Alle eventuele geschillen aangaande de geldigheid, interpretatie en uitvoering van de veilingvoorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen. De beoordeling geschiedt uitsluitend aan de hand van de Nederlandse tekst van de onderhavige voorwaarden. Eventuele publicaties in andere talen zijn louter informatief, en hebben geen rechtskracht.

 


Onze partners

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie